Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo

OZNAMY:

OZNÁMENIE

Oznamujeme členom spoločenstva, že zasadnutie zhromaždenia Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva so sídlom v Kunovej Teplici č. 210 sa uskutoční dňa

21. júna 2019 na Obecnom úrade v Gočaltove v kultúrnom dome o 10.00 hod.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Voľba zapisovateľa, mandátovej a návrhovej komisie
  3. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločenstva
  4. Správa o hospodárení spoločenstva
  5. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
  6. Správa dozornej rady
  7. Schválenie odmien členov orgánov spoločenstva
  8. Diskusia
  9. Záver


Člen spoločenstva sa môže dať na zasadnutí zastúpiť zástupcom na základe splnomocnenia. V takom prípade je splnomocnený zástupca člena povinný preukázať sa pri prezentácii pred otvorením zhromaždenia originálom splnomocnenia (resp. jeho úradne osvedčenou kópiou).